Kiểm soát sân bay- cửa khẩu biên giới

Các máy đọc hộ chiếu và ePassport Reades của các hãng AssureTec, OCE, RTE cung cấp cho công tác kiểm soát các cửa khẩu biên giới trên bộ, tại các sân bay, cảng biển

Năm 2011~2012: TF triển khai hệ thống Interpol kiểm soát biên giới quốc gia Việt nam và Căm pu chia trên lãnh thổ hai nước Việt nam và Cămpuchia theo đặt hàng của cơ quan Interpol quốc tế và EU.
 
Năm 2011~2012: TF hoàn tất triển khai giải pháp hệ thống kiểm soát biên giới quốc tế bao gồm cả viễn thông, tin học và sinh tắc học cho Interpol Việt nam, Interpol Căm pu chia theo đặt hàng của Interpol quốc tế trên lãnh thổ hai quốc gia nêu trên.