Nhận dạng sinh trắc

Giải pháp tự động nhận dạng đa sinh trắc đầu tiên tại Việt Nam

Năm 2005-2006: TF đã triển khai thành công việc cung cấp Giải pháp tự động nhận dạng đa sinh trắc đầu tiên tại Việt nam bao gồm các ứng dụng đa sinh trắc nhận dạng Mặt người-Vân tay-Tròng mắt và Chữ ký tự nhiên trên cùng một hệ thống phục vụ các nhu cầu đảm bảo an ninh-quốc phòng.
 
 
Năm 2007: TF bắt đầu triển khai các hệ thống và sản phẩm đa sinh trắc tự động Kiểm soát ra vào tích hợp với chấm công (Access Control/Payrol), kiểm soát Truy cập mạng  và các hệ thống Kiểm soát tự động kiểm soát ra vào/mở cửa cho các Toà nhà Văn phòng/công sở và nhà máy có số lượng người ra vào lớn.