BỘ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG VÂN TAY BIOENGINE SDK

Bộ công cụ phát triển phần mềm nhận dạng vân tay BioEngine® Developer’s Kit (SDK) của Identix bao gồm các công cụ cần thiết để xây dựng một ứng dụng nhận dạng đối sánh vân tay theo yêu cầu thực tiễn để phục vụ việc phát triển các ứng dụng kiểm soát thời gian có mặt,...


Bộ công cụ phát triển phần mềm nhận dạng vân tay BioEngine® Developer’s Kit (SDK) của Identix bao gồm: các công cụ cần thiết để xây dựng một ứng dụng nhận dạng đối sánh vân tay theo yêu cầu thực tiễn, để phục vụ việc phát triển các ứng dụng kiểm soát thời gian có mặt, kiểm soát ra vào, xác nhận giao dịch, an ninh thông tin và các chương trình thẻ ID với cấu hình như sau:


(1) Thư viện sử lý vân tay (Fingerprint Processing Library): Cho phép tách nhanh các thông tin đặc trưng từ ảnh vân tay và tái tạo, chỉnh chuẩn, đóng gói mẫu đặc trưng có kích thước bằng hoặc dưới 500 bytes.

(2) Thư viện tìm kiếm (Search Library): Cung cấp công nghệ phát triển các ứng dụng nhận dạng vân tay có khả năng thiết lập các ứng dụng nhận dạng đối sánh 1:1 hoặc nhận dạng tìm kiếm đối sánh 1:N .

(3) Thư viện Nhập ảnh và ảnh Nhập/Xuất (Image Acquisition Library & Image Input/Output Library): Dùng để nhập, hoàn thiện ảnh vân tay thu được từ các đầu đọc và cung cấp ổ cứng và bộ nhớ cho các hoạt động nhập -xuất ảnh.

(4) Bộ kiểm soát hiển thị chỉnh hình (Quality Control Library & Visualization Custom Control): Dùng để xác định vân tay, chất lượng lõi (tâm) vân tay, chất lượng các đường nổi và đánh giá tổng quát khả năng sử dụng ảnh để chiết xuất đặc trưng và hiển thị các ảnh vân tay thu được trên màn hình.

(5) Các bộ cài đặt cho các đầu đọc vân tay (Fingerprint Reader Drivers) dùng cho các đầu đọc vân tay DFR được Identix hỗ trợ.

(6) Mỗi Bộ SDKs còn kèm theo các Ứng dụng Mẫu như Kiểm tra nhập ảnh (Enroll Verify), Sử lý ảnh (Process), Bắt ảnh (Capture), và một vài mẫu khác giúp người lập trình làm quen nhập việc. Các Mẫu này có thể biên dịch bằng các ngôn ngữ C++, Visual Basic, và Borland’s Delphi. Các chương trình hoàn toàn tương thích với các ngôn ngữ lập trình như Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic and Borland Delphi.

Cấu trúc vân tay

Độ chính xác và tốc độ nhận dạng vân tay

Khái niệm Độ chính xác

Các thuật toán nhận dạng vân tay tạo ra các điểm phản ánh độ tương trùng giữa hai vân tay được so sánh.

- Các đường cong trên đồ thị hiển thị Tỷ lệ chấp nhận Sai (False Accept Rate) Tỷ lệ Từ chối Sai (False Reject Rate) là những đặc điểm cực kỳ quan trọng của mỗi hệ nhận dạng vân tay. Các đường cong này biểu thị toàn bộ độ chính xác của bất kỳ một hệ sinh trắc nào.

- Biểu đồ Tỷ lệ Chấp nhận Sai- False Accept Rate thể hiện khả năng có thể xảy ra tình trạng một vân tay được xác định TRÙNG trên thực tế lại không có trong danh mục lưu trữ-thực tế là KHÔNG TRÙNG (vân tay sai nhưng được chấp nhận).

- Biểu đồ Tỷ lệ Từ chối Sai-False Reject thể hiện khả năng một vân tay thực ra phải TRÙNG nhưng lại bị hệ thống nhận dạng vân tai loại và cho là KHÔNG TRÙNG (vân tay đúng bị từ chối).