Tổng đài PanasonicGiá: Call$
Bảo hành: 12Tháng

 

1-  KX-TDA 200/ 16 - 120 HP

Tổng đài 16 trung kế - 120 máy nhánh . *Dung lượng đã mở rộng tối đa .

 

 

 

 

2-  KX-TDA 200/ 16 - 112 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 112 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

 

 

3-

KX-TDA 200/ 16 - 104 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 104 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

 

4-

KX-TDA 200/ 16 - 96 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 96 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

 

5-

KX-TDA 200/ 16 - 88 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 88 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

 

6-

KX-TDA 200/ 16 - 80 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 80 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

7-

KX-TDA 200/ 16 - 72 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 72 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhá

 

 

8-

KX-TDA 200/ 16 - 64 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 64 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

 

9

KX-TDA 200/ 16- 56 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 56 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

KX-TDA 100/ 16 - 56 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 56 máy nhánh . *Dung lượng đã mở rộng tối đa

 

 

KX-TDA 200/ 16 - 48 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 48 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế - 120 máy nhánh

 

 


KX-TDA 100/ 16 - 48 HP

 

*Tổng đài 16 trung kế - 48 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế & 56 máy nhánh

 

-

KX-TDA 100/ 16-40 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 40 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế & 56 máy nhánh

 

 

KX-TDA 100/ 16-32 HP

*Tổng đài 16 trung kế - 32 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 16 trung kế & 56 máy nhán

 

 

KX-TDA 200/ 8 - 120 HP

*Tổng đài 8 trung kế - 120máy nhánh . *Dung lượng đã mở rộng tối đa

 

 

KX-TDA200/ 8 - 112

*Tổng đài 8 trung kế - 112 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 8 trung kế & 120 máy nhánh

 

 

KX-TDA 100/ 8-56hp

*Tổng đài 8 trung kế - 56 máy nhánh . *Dung lượng đã mở rộng tối đa

 

KX-TDA200/ 8-48hp

*Tổng đài 8 trung kế - 48 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa 8 trung kế & 120 máy nhánh

 

 

KX-TES 616

*Tổng đài 6 trung kế 16 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa là 6 trung kế và 24 máy nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

KX-TES 3-16hp

*Tổng đài 3 trung kế 16 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa là 8 trung kế và 24 máy nhánh

 

 

KX-TES 308

*Tổng đài 3 trung kế 8 máy nhánh . *Dung lượng mở rộng tối đa là 8 trung kế và 24 máy nhánh'

 

 

 

Card thuê bao

 

Khung mở rộng cho tổng đài