Quản lý bản đồ - GIS

Các giải pháp hệ thống ứng dụng quản lý thông tin địa chính, bản đồ số hóa ứng dụng quản lý phát hành Giấy cấp quyền sử dụng đất đai trên nền tảng công nghệ tiên tiến kết hợp Microsoft SharePoint 2011 với ArgGIS, SharpMap, Microstation và nhiều công nghệ ứng dụng GIS khác …v.v.


Các chức năng chính của hệ thống:

1. Chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu từ nguồn dữ liệu bản đồ địa chính microstation


2. Biên tập bản đồ : tìm kiếm, tạo mới, chỉnh sửa, cắt gộp, xóa thửa

3. Quản lý di biến động tờ thửa trên giấy tờ, bản đồ


4. Trích lục, quản lý trích lục thửa đất